MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020

   Obec Řetůvka bude i v roce 2020 vybírat místní poplatky. Od nového roku

jsou účinné nové vyhlášky, díky kterým se mění některé sazby poplatků a také

úlevy z jejich výše.

Termíny splatnosti poplatků se nemění.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

 

   Tento místní poplatek byl zvýšen z 500,--Kč na 600,- Kč na osobu a rok.

 

   Poplatek musí platit všechny fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu

v obci a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není trvale přihlášena žádná

fyzická osoba.

 

   Obec poskytuje osvobození od poplatků občanům, kteří pobývají

v zahraničí déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, občanům,

kteří dovršili v daném roce 85 a více  let a občánkům narozeným

v příslušném kalendářním roce.

 

Poplatek ze psů  se platí za všechny psy starší 3 měsíců.

   Sazby poplatků se nemění.

 

   Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa   200 Kč,
  2. za druhého psa téhož držitele   350 Kč,
  3. za třetího a každého dalšího psa téhož držitele   450 Kč,
  4. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu  100 Kč,
  5. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu   250 Kč.

 

Způsob platby poplatku:

  • hotově v pokladně Obecního úřadu v Řetůvce

       b. bezhotovostně na číslo účtu 16326611/0100, variabilní symbol č.p.

      nebo e.v.budovy a ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno

 

   Žádáme Vás tímto, aby jste při změně adresy trvalého pobytu nebo

při prodeji nemovitosti nahlásili tuto změnu na OÚ v Řetůvce.

Děkujeme.

 

 

svoz202020.jpg