Důvod a způsob založení

Obec Řetůvka má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Organizační struktura povinného subjektu

Zastupitelstvo obce Řetůvka je sedmičlenné.V obci jsou zřízeny 3 komise - kulturní,pořádková a stavebně technická.V obci pracují také dva výbory - finanční a kontrolní.

podrobněji v odkaze - ZASTUPITELSTVO

Kontaktní adresa

Obec Řetůvka
Řetůvka 53
561 41 Řetůvka
Tel.: +420 465 585 131
E-mail:retuvka(zav)tiscali.cz ;obec(zav)obecretuvka.cz
IČO: 00580937
ČÚ 16 326 - 611 /0100
web: www.obecretuvka.cz
Úřední hodiny:
středa 17:00 - 19:00
pátek 17:00 - 18:00

Rozpočet obce

podrobněji v odkaze - ÚŘEDNÍ DESKA - ROZPOČET

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách.Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obec obdržela. Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Ceny za poskytované informace se řídí aktuálním ceníkem dostupným na obecním úřadě Řetůvka.

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

V roce 2012 nebyla podána žádná žádost dle zákona 128/2000 Sb.

V roce 2011 nebyla podána žádná žádost dle zákona 128/2000 Sb.

V roce 2010 nebyla podána žádná žádost dle zákona 128/2000 Sb.