název dokumentutyp souboru
Opatření obecné povahy č.1/2012 .doc
hlavní výkres .pdf
koordinační výkres .pdf
výkres širších vztahů .pdf
výkres předpokládaných záborů půdního fondu .pdf
výkres základního členění území .pdf
výkres veřejně prospěšných staveb .pdf