ZASTUPITELSTVO OBCE NA OBDOBÍ 2022 – 2026

Jindřich SRŠEŇ

Eva NOVOTNÁ

Libor STÁREK

Lucie NOVOTNÁ

Bc. Lucie VAŠINOVÁ, DiS.

Ing. Pavel BĚLOVSKÝ

Dominik BOREK


STAROSTA OBCE:                       Jindřich SRŠEŇ

MÍSTOSTAROSTKA OBCE:          Eva NOVOTNÁ


FINANČNÍ VÝBOR:

Předseda: Libor STÁREK

Členové: Lucie NOVOTNÁ, Ing. Pavel BĚLOVSKÝ


KONTROLNÍ VÝBOR:

Předseda: Dominik BOREK

Členové: Bc. Lucie VAŠINOVÁ, DiS., Libor STÁREK


KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ:

Předseda: Ing. Pavel BĚLOVSKÝ 

 • Problematika územního plánování

 • Návrhy pro rozvoj obce

 • Plánování a posuzování údržby obecních nemovitostí, osvětlení obce

 • Plánování a řízení obnovy a údržby stromů v obci

 • Správa lesního hospodářství obce – pro rok 2019 byla přenesena působnost jmenovitě na Pavla Štantejského.

 • Připomínky k prodejům, nájmům a nakládání s pozemky ve vlastnictví obce

 • Návrhy ke správě odpadového hospodářství a nakládání s odpady v obci

 • Podpora separace odpadu

 • Zvýšení povědomí občanů o problematice životního prostředí

 • Návrhy k řešení dopravní situace v obci


KULTURNÍ KOMISE:

Předseda: Bc. Lucie VAŠINOVÁ, DiS. 

 • Pořádání kulturních a společenských akcí (např. plesy, dětský den, …)

 • Podpora kulturní a společenské činnosti spolků, sdružení, kroužků (hasiči, sokol, mloček, …)

 • Podpora rozvoje vzdělanosti a informovanosti obyvatel obce.


KOMISE PRO SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

Předseda: Lucie NOVOTNÁ  

 • Vyhledává a sleduje sociálně vyloučené a osamělé seniory, organizuje poskytování potřebné pomoci

 • Spolupracuje s organizacemi a skupinami zabývajícími se humanitární, sociální a zdravotní činností (Charita, Seniorní doprava, Pečovatelská služba, …)

 • Zajišťuje sousedská posezení s jubilanty

 • Organizuje vítání nových občánků obce

 • Vede pořadník žádostí o získání obecních bytů a rozhoduje o jejich přidělení

 • Podporuje rozvoj služeb pro občany v obci (prodejna, aktivity pro podporu rodin s dětmi)

 • Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů, pokud se na komisi přímo obrátí.